Statut

STATUT

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę KATAMARANY POŁUDNIE, zwane dalej Stowarzyszeniem, używa również nazwy skróconej SKP.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta Bielsko-Biała i sąsiadujących z nim jezior: Goczałkowickiego, Żywieckiego. Siedziba mieści się w Bielsku Białej.

 

II. Cele i sposoby ich realizacji

§3

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Promocja, popularyzacja, aktywacja i rozwój żeglarstwa katamaranowego.
 2. Organizowanie regat katamaranów.
 3. Reprezentowanie interesów stowarzyszonych w nim osób.
 4. Popularyzacja aktywnego wypoczynku.
 5. Podnoszenie umiejętności żeglarskich niezbędnych dla bezpiecznego uprawiania rekreacji żeglarskiej.
 6. Kultywowanie tradycji żeglarskich.
 7. Łączenie pokoleń żeglarzy na wodzie.
 8. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
 9. Promocja i organizacja wolontariatu .
 10.  Wspieranie sportu, turystyki i rekreacji.
 11.  Propagowanie i pomoc w zakresie rozwoju rekreacji i bezpieczeństwa na   wodzie.
 12.  Organizacja imprez sportowych.
 13.  Integracja środowisk sportowych.
 14.  Edukacja poprzez sport.
 15.  Prowadzenie szkoleń w zakresie sportów wodnych.

§4

Stowarzyszenia realizuje swe cele m.in. poprzez:

 1. Propagowanie i organizowanie rekreacji żeglarskiej.
 2. Propagowanie żeglarstwa jako rodzinnego wielopokoleniowego hobby.
 3. Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,
 4. Propagowanie żeglarstwa jako sposobu życia w zgodzie z naturą i środowiskiem.
 5. Tworzenie warunków dla zaspokojenia i rozszerzenia zainteresowań żeglarzy oraz umożliwienie im uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia.
 6. Współdziałanie z instytucjami oraz organizacjami rządowymi, pozarządowymi, samorządowymi, firmami i osobami prywatnymi, których działanie pomaga w realizacji celów Stowarzyszenia.
 7. Współpracę z krajowymi i zagranicznymi stowarzyszeniami i organizacjami.
 8. Organizowanie imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych.
 9. Dbanie o dobre obyczaje żeglarskie.

§5

Dla realizacji swoich celów Stowarzyszenie może być członkiem (przystępować) dozwolonych prawem związków stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.

§6

 1. Stowarzyszenie opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków, sympatyków i wolontariuszy.
 2. Stowarzyszenie może skupiać wokół siebie firmy, instytucje i osoby fizyczne wyrażające wolę wspierania statutowej działalności stowarzyszenia.
 3. Dla realizacji określonych celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 4. Stowarzyszenie będzie przeznaczać cały swój dochód (nadwyżka przychodów nad kosztami) na działalność statutową.

 

III. Członkowie Stowarzyszenia

§7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych,
 2. Wspierających,
 3. Honorowych

§8

 1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą zostać obywatele zamieszkali tak w kraju, jaki za granicą, którzy złożą pisemną deklarację i zostaną wpisani w rejestr członków Klubu na podstawie uchwały Zarządu.
 2. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
 3. Członkowie Klubu uzyskują prawo wyborcze do statutowych organów Klubu i prawo głosowania po ukończeniu 18 roku życia.
 1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie do Stowarzyszenia jest podpisanie deklaracji członkowskiej.

§9

 1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd zwykłą większością głosów, po złożeniu przez nich pisemnej deklaracji według wzoru określonego przez Zarząd.
 2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu.
 3. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia, stają się jego członkami zwyczajnymi z chwilą wpisania Stowarzyszenia do ewidencji.

§10

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  1. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym z ograniczeniami wynikającymi z § 8 ust. 3,
  2. wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia z ograniczeniami wynikającymi z §8 ust. 3 statutu,
  3. brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
  4. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia,
  5. otrzymywać od władz Stowarzyszenia pomoc w realizacji statutowych zadań,
  6. korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej Stowarzyszenia,
  7. korzystać z godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§11

Członkowie mają obowiązek:

 1. Troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia,
 2. Uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
 3. Przestrzegać Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 4. Działać z zachowaniem dobrych żeglarskich obyczajów.

§12

 1. Osoba prawna działa w stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 2. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działaniem Stowarzyszenia, która udziela mu pomocy lub w jakiejkolwiek innej formie wspiera działania Stowarzyszenia, w trybie  określonym w §9 ust. 1 i 2.
 3. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia.
 4. Członkowie wspierający uprawnieni są do korzystania z praw przysługujących członkowi zwyczajnemu z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a na Walnym Zebraniu Członków przysługuje im tylko głos doradczy.
 5. Członkowie wspierający udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań statutowych i przestrzegają postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 6. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez delegowanie swojego przedstawiciela na Walnym Zebraniu.
 7. Członkowie wspierający za zaproszeniem Zarządu mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu bezpośrednio lub poprzez delegowanie swojego przedstawiciela z głosem doradczym.

§13

 1. Godność członka honorowego, osobom fizycznym szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
 2. Członek honorowy Stowarzyszenia korzysta ze wszystkich uprawnień członka zwyczajnego.
 3. Członkowie honorowi udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań statutowych i przestrzegają postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Członkowie honorowi mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym za uprzednią zgodą Zarządu.

§14

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w skutek:
  1. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  2. wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie,
  3. wykluczenia ze Stowarzyszenia,
 2. Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić w przypadku naruszenia przez członka postanowień Statutu lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia.
 3. Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Zarząd. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Członków, w ciągu 30 dni od otrzymania decyzji wraz z uzasadnieniem. Dostarczenie decyzji i uzasadnienia drogą przesłania wiadomości pocztą elektroniczną uznaje się za skuteczne.

 

§15

Członkom Stowarzyszenia mogą być nadawane honorowe tytuły, przyznawane przez Zarząd. Ustalenia w tym zakresie muszą być zawarte w regulaminie, który podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków.

IV. Władze Stowarzyszenia

Postanowienia Ogólne

§16

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Pierwsza kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata, następne kadencje trwają 4 lata.
 3. Ta sama osoba może być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. O członkostwo w Zarządzie mogą się ubiegać jedynie członkowie Stowarzyszenia, którzy nie są skazani prawomocnym wyrokiem.
 5. O członkostwo w Komisji Rewizyjnej mogą się ubiegać jedynie członkowie Stowarzyszenia, którzy nie są skazani prawomocnym wyrokiem.
 6. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym.
 7. Wyboru Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się spośród kandydatów – uprawnionych członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.
 8. Do władz Stowarzyszenia wchodzą osoby z największa liczbą głosów.
 9. W przypadku równej liczby głosów, głos rozstrzygający należy do Przewodniczącego obrad.
 10.  W przypadku powstania wakatu w składzie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo do kooptacji do 1/3 ilości członków. Dokooptowanemu nie powierza się funkcji Przewodniczącego.
 11.  W przypadku zbyt licznych wakatów musi zostać zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
 12.  Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia za  swoją pracę.
 13.  Wszelkie zawiadomienia i wiadomości przesłane drogą elektroniczną uważa się za ważne.
 14.  Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 15.  Głosowanie, za zgodą Zarządu, może również odbyć się drogą elektroniczną, jeżeli głosowanie nie dotyczy zmian statutowych lub rozwiązania Stowarzyszenia.
 1. Głosowanie drogą elektroniczną będzie trwało minimum 3 dni od momentu wysłania materiałów, będących przedmiotem głosowania.
 2. Jeżeli po 3 dniach nie będzie wymaganego kworum, procedura wydłuża się do momentu uzyskania wymaganego kworum.
 3. Jeżeli po 7 dniach od momentu wysłania materiałów nie będzie wymaganego kworum, głosowanie nad uchwałą zostaje zakończone, a uchwała nie zostaje przyjęta.

§17

 1. Członkostwo w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
  1. upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji określonej w § 16 ust. 2, uważa się dzień odbycia Walnego Zebrania Sprawozdawczo-wyborczego Członków, na którym Zarząd i Komisja Rewizyjna złoży sprawozdanie za okres kadencji i odbędzie się głosowanie nad absolutorium dla Zarządu.
  2. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
  3. pisemnego zrzeczenia się udziału w tych władzach,
  4. odwołania przez Walne Zebranie Członków bezwzględną większością głosów .
 2. W razie niedokonania wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Członków, dotychczasowy Zarząd i Komisja Rewizyjna pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru nowych władz.

 

Walne Zebranie Członków

§18

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  1. określenie głównych kierunków programu działania Stowarzyszenia,
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3. podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla Zarządu za okres objęty sprawozdaniem,
  4. wybór członków Zarządu,
  5. wybór Komisji Rewizyjnej,
  6. odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
  7. uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia jeżeli wakat członków jest większy niż 1/3,
  8. rozstrzyganie odwołań od uchwał o wykreśleniu z listy członków w wypadku przewidzianym w § 14 ust.3,
  9. dokonywanie zmian w Statucie,
  10.  decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
  11.  decydowanie o innych sprawach, jeżeli wynika to z postanowień Statutu,
  12.  decydowanie o innych sprawach Stowarzyszenia niezastrzeżonych postanowieniami Statutu do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§19

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zostaje zwołane przez Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.
 2. Zarząd ma obowiązek zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w celu rozpatrzenia odwołania od uchwały, o której mowa w § 14 ust. 3 oraz w celu uzupełnienia składu władz Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od dnia złożenia przedmiotowego odwołania albo od dnia zmniejszenia się składu władz.
 3. Walne Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna w przypadku, gdy:
  1. Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od upływu roku od dnia poprzedniego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
  2. Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2,
  3. Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w przypadkach i terminie określonym w ust. 2.
 4. Organ zwołujący Zwyczajne Walne lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinien powiadomić wszystkich członków Stowarzyszenia o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad na piśmie za potwierdzeniem odbioru nie później niż 14 dni przed tym terminem. Powiadomienie drogą przesłania wiadomości pocztą elektroniczną uznaje się za skuteczne.
 5. Porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.
 6. W przypadku nieobecności osoby w Walnym Zebraniu Członków, może go zastąpić pełnomocnik pod warunkiem dostarczenia odpowiedniego dokumentu na piśmie.
 7. Mandaty nie mogą się kumulować.

§20

 1. Walne Zebranie Członków jest zwoływane w 2 terminach, które nie mogą być oddalone od siebie o mniej niż 1 godzinę. W drugim terminie podejmowane uchwały są ważne bez względu na ilość obecnych członków Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust 3.
 2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmuje bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.
 3. Jeżeli Walne Zebranie Członków nie może podjąć uchwał, o których mowa w ust. 2 z powodu braku wymaganego kworum zwołuje się w ciągu miesiąca kolejne Walne Zebranie Członków.

 

Zarząd Stowarzyszenia

§21

 1. Zarząd składa się z 3 członków, w tym Prezesa, Wiceprezesa, i Sekretarza.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
  2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
  3. przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,
  4. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  5. uchwalanie preliminarzy budżetowych,
  6. rozstrzyganie sporów w Stowarzyszeniu,
  7. zarządzanie majątkiem,
  8. uchwalanie okresowych planów działania,
  9. pozyskiwanie środków finansowych,
  10. powoływanie specjalnych komisji oraz zatwierdzanie ich działania,
  11. ustalanie wysokości składek członkowskich

§22

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§23

 1. Stowarzyszenie jest reprezentowane na zewnątrz przez minimum 2 członków Zarządu.

 

Komisja Rewizyjna

§24

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborze.
 3. W skład Komisji Rewizyjnej mogą wchodzić członkowie Zarządu.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

§25

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. coroczna kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków przez Zarząd, wydawanie zaleceń pokontrolnych Zarządowi i żądanie wyjaśnień,
  2. przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
  3. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w przypadku określonym w § 19 ust. 3.

§26

 1. Komisja Rewizyjna jest zobowiązana do:
  1. Informowania Zarządu o wynikach kontroli oraz zgłaszania odpowiednich wniosków i zaleceń dla usunięcia uchybień,
  2. Składania do Walnego Zgromadzenia Członków sprawozdań ze swojej działalności oraz przedstawiania oceny działalności Zarządu.

§27

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.

 

V. Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§28

 1. Majątek stowarzyszenia pochodzi z wpłat członków, wpisowych z regat, darowizn, dotacji, zapisów i spadków, wpływów z działalności statutowej, świadczeń członków wspierających, wpływów ze zbiórek oraz imprez publicznych.

§29

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

§30

 1. Do składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli, zaciągania zobowiązań uprawnieni są Prezes działający z Wiceprezesem i Sekretarzem.
 2. Do podpisywania dokumentów dotyczących spraw Stowarzyszenia upoważnieni są Prezes i Wiceprezes Zarządu.
 3. Zarząd może udzielać pełnomocnictw do działania w konkretnych sprawach Stowarzyszenia, w tym do udziału w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

§31

 1. Stowarzyszenie nie może:
  1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo
   są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników i osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
  4. zakupywać towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia

§32

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej ½ liczby członków uprawnionych do głosowania.
 2. Wnioski w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia mogą być rozpatrywane jedynie w przypadku umieszczenia tych spraw w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania Członków.
 3. W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia wyznacza się likwidatora oraz określa sposób likwidacji i przeznaczenie majątku stowarzyszenia.
 4. Po zakończeniu prac likwidator występuje z wnioskiem o wykreślenie Stowarzyszenia z ewidencji.

 

Jeśli CIę to interesuje to udostępnij!