Regulamin

Regulamin Pucharu Polski Południowej Katamaranów 2020

Założenia
1. Celem rozegrania cyklu regat jest mobilizacja i integracja środowiska osób posiadających katamarany w naszym regionie.
2. Sposób rozgrywania regat oraz liczenie punktacji (Texel rating) powinien zachęcić jak największą liczbę osób do wzięcia udziału w PPPK 2020.
3. Do klasyfikacji generalnej PPPK bierzemy pod uwagę wszystkie regaty sezonu.
4. Kalendarz całego cyklu opublikowany jest na oficjalnej stronie regat: www.katamarany-poludnie.pl

Regulamin
1. Puchar Polski Południowej Katamaranów 2019 (w skrócie PPPK), to cykl imprez dla Amatorów organizowany przez Amatorów we współpracy z ośrodkami na różnych akwenach Polski Południowej. Przedsięwzięcie jest Non-Profit.
2. Oficjalną stroną publikującą aktualne informacje są strony:
http://katamarany-poludnie.pl/
https://www.facebook.com/groups/1510674102587612/
https://www.facebook.com/KatamaranyPoludnie
3. Klasyfikowane będą wszystkie jednostki posiadające więcej niż jeden kadłub i dla których został określony współczynnik TEXEL (w publicznych zestawieniach, lub zatwierdzony przez powyższą komisję). Do klasyfikacji generalnej klasyfikowany jest sternik jednostki.
4. Ubezpieczenie: każdy jacht musi posiadać ważne ubezpieczenie OC (polisa do wglądu przed każdymi regatami), polisę weryfikują lokalny organizator regat. Alternatywą dla Polisy OC jest licencja zawodnicza, która zawiera polisę OC dla Skipera. MINIMALNA wartość ubezpieczenia to 100,000 zł. Załoga bez ubezpieczenie nie jest dopuszczona do regat.
5. Załogi: STERNIK zgłaszający załogę do edycji regat PPPK, może w trakcie sezonu zmienić jej skład osobowy.
Skład załogi:
Z założenia zakładamy że spełniamy zasady klasowe dotyczące ilości załogi czyli w jej skład wchodzą dwie osoby.
W przypadku zbyt silnych warunków wiatrowych jest możliwość startu w załodze trzy lub czteroosobowej, jednak nie można zmieniać jej składu w trakcie regat(pomiędzy wyścigami lub dniami regat).
Ilość załogi może mieć wpływ na wartość współczynnika TEXEL.W przypadku przekroczenia klasowej ilości załogi na regatach przelicznik zostaje obniżony o 2 punkty w danych regatach.
Jedyna dopuszczalna zmiana załoganta jest możliwa z powodu kontuzji lub niedostępności załoganta na drugi dzień regat(dopuszczalna maksymalna różnica wagi zawodników 30kg)
6. Certyfikaty jachtów, licencje zawodnicze: nie są wymagane certyfikaty, ani licencje zawodnicze.
7. Przepisy: Przepisy Żeglarstwa Regatowego ISAF oraz Instrukcje Żeglugi dla poszczególnych regat. Organem nadzorczym jest sędzia główny danych regat.
8. Opłaty: wszyscy uczestnicy regat zobowiązani są uiścić wpisowe do regat zgodnie z ustaleniami lokalnego organizatora regat na danym akwenie (zazwyczaj ok. 50-100zł za załogę).

Wprowadzony zostaje dobrowolny datek na rzecz puli nagród klasyfikacji generalnej i koszty organizacyjne PPPK. Opłata co łaska ale zwykle dają:

100zł opłata za wszystkie edycje regat PPPK w sezonie 2020(płatne z góry lub w dwóch ratach) lub
20zł/ regaty opłata jednorazowa za udział w jednych regatach. Skarbnikiem jest Tomasz Pardel (sposób opłaty dowolny gotówka przelew)

Zebrane środki stworzą budżet i pulę nagród za 1,2,3 miejsce klasyfikacji generalnej PPPK 2020.

9. Nagrody: Do ustalenia.

10. Puchar PPPK. Od roku 2018 ustanawiamy przechodni puchar PPPK który będzie przekazywany na ręce aktualnego zwycięzcy(wraz z odpowiednią adnotacja na pucharze)
11. Punkty przyznawane za miejsca dla poszczególnych regat PPPK
◦ miejsce 1: 20pkt
◦ miejsce 2: 19pkt
◦ miejsce 3: 18pkt
◦ ……..
◦ miejsce 20 i kolejne: 1 pkt.
12. Punkty zostaną przyznane tylko w przypadku uczestnictwa co najmniej 3 jednostek w danych regatach i rozegraniu przynajmniej jednego wyścigu.
13. Klasyfikacja generalna. Zwycięzcą PPPK będzie załoga, która uzyska największą liczbę punktów z sumy otrzymanych wyników cząstkowych po odrzuceniu 3 najsłabszych wyników. Nieobecność na regatach, powoduje iż uzyskuje się 0 punktów. Taka sytuacja może być najsłabszym wynikiem. Regaty, które nie zostały rozegrane z powodów pogodowych lub zbyt małej frekwencji automatycznie stają się odrzutką dla wszystkich uczestników.
14. Miejsce w danych regatach wskaże czasu żeglugi skorygowany współczynnikiem TEXEL: CZAS_SKORYGOWANY = CZAS_ŻEGLUGI * (100/TEXEL)
15. Tabela ze współczynnikami TEXEL zostanie zatwierdzona przed pierwszymi regatami z cyklu i będzie obowiązywała cały cykl. Opublikowana na stronach PPPK2020. Planuje się iż będzie to: http://zeilen.watersporters.nl/media/4005/numdet-27-2-2016.pdf
16. Dla klas, które rozróżniają współczynnik TEXEL od posiadania Genakera, przypisanie współczynnika nastąpi przed rozpoczęciem regat. Przed zwodowaniem jednostki załoga musi zadeklarować czy startuje z Genakerem na jednostce, czy bez. W przypadku braku deklaracji, ze strony załogi przypisany zostanie bardziej niekorzystny wariant współczynnika dla danej załogi. Za odnotowanie stosownej deklaracji odpowiada Sędzia Główny Regat. Deklaracje, że płyniemy bez genakera, a późniejsze jego użycie, powoduje dyskwalifikacje załogi w danym wyścigu.
17. Chęć uczestniczenia w każdych nadchodzących regatach należy potwierdzić w dyskusji na grupie na portalu Facebook, lub telefonicznie u organizatora nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem regat. Należy podać skład załogi i typ katamaranu/przelicznik Texel. W trakcie zapisów na poszczególną edycję regat należy wypełnić wnioski/zgłoszenie do regat dostarczone przez organizatora, podając na nim numer ubezpieczenia jachtu.
18. Wymagane warunki do rozegrania regat : brak widocznych zbliżających się zagrożeń(burza), wiatr w przedziale 5 węzłów-25 węzłów.

Regulamin zatwierdza komisja PPPK w składzie:
◦ Kornel Wieczorek
◦ Tomasz Pardel
◦ Kuba Bączek
19. Wszystkie kwestie sporne związane z regulaminem lub sytuacjami podczas regat będą rozstrzygane przez komisję PPPK, ewentualnie zgromadzenie wszystkich zawodników i głosowanie.

Opracowane przez: Data Podpis:
Tomasz Pardel (5137704osiem_sześć)

Jeśli CIę to interesuje to udostępnij!